Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2012-181 / 04-04-2013

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 7. august 2012 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 22. august 2012 over ATP’s afgørelse af 7. august 2012 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2008 og 2009, da indsigelsen først var mod taget ved telefonisk henvendelse den 15. maj 2012. I henhold til skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i hhv. december 2009 og juni 2010 havde modtaget meddelelse om beskæftigelsesopgørelserne for de pågældende år.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at hun efter modtagelsen af meddelelserne i 2009 og 2010 kontaktede ATP telefonisk inden for fristen. Hun fik oplyst, at sagsbehandleren ville indskrive de korrekte oplysninger, og hun foretog sig derfor ikke yderligere.

ATP har oplyst, at man ikke har registreret henvendelser fra XX vedrørende indkomstårene 2008 og 2009 før samtalen den 15. maj 2012. ATP kontrollerer generelt ved telefoniske henvendelser, at indsigelsen er modtaget rettidigt. Sagsbehandleren noterer det eventuelle grundlag for en ændring i journalen og ændrer i givet fald beskæftigelsesgraden i systemet, hvorefter der sendes et brev til borgeren med oplysning om afgørelsen og evt. ny beskæftigelsesgrad. I overensstemmelse med denne behandlingsmåde har ATP registreret en henvendelse fra XX den 23. juni 2011 vedrørende beskæftigelsesgraden for indkomståret 2010, som på denne baggrund blev rettet til 100 % ved brev af 1. august 2011 fra ATP til XX.

XX har anført, at hendes arbejdsgiver, XX Kommune, den 25. august 2011 kontaktede ATP telefonisk vedrørende evt. korrektion af ATP-bidraget for 2010, og at denne samtale tilsyneladende heller ikke er registeret. ATP har hertil oplyst, at når arbejdsgivere henvender sig om fejl i indbetalingerne, vejleder ATP arbejdsgiveren om, hvordan fejlen rettes via e-indkomst, hvorefter arbejdsgiveren selv retter fejlen. ATP registrerer generelt ikke telefoniske henvendelser fra arbejdsgivere og borgere, der ønsker vejledning om reglerne.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelser mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Det er ikke sandsynliggjort, at indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2008 og 2009 er fremsat før maj 2012, og dermed er indsigelserne ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Da heller ikke Ankenævnet kan dispensere fra denne frist, stadfæster Ankenævnet ATP’s afgørelse vedrørende indkomstårene 2008 og 2009.