Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2012-186/

Afgørelse af klage fra Virksomhed på vegne af XX over afgørelse af 9. august 2012 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget klage af 28. august 2012 fra Forbund på vegne af XX over ATP’s afgørelse af 9. august 2012 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af beskæftigelsesgraden for XX i indkomstårene 2009 og 2010, da indsigelsen først var modtaget i juli 2012. I henhold til skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2010 og juni 2011 havde modtaget meddelelsen om beskæftigelsesopgørelsen henholdsvis for indkomståret 2009 og 2010.

Forbund har i klagen oplyst, at XX var fuldtidsansat hos Virksomhed i både 2009 og 2010. Arbejdsgiveren har ved en fejl ikke har indbetalt ATP-bidrag korrekt, hvilket efterfølgende er blevet korrigeret. XX har ikke været bekendt med, at arbejdsgiver ikke har indberettet ATP-bidrag korrekt, og han har derfor ikke haft anledning til at gennemgå brevene om beskæftigelsesgraden.

ATP har oplyst, at meddelelse om beskæftigelsesgraden for 2009 og 2010 blev sendt i henholdsvis juni 2010 og juni 2011 til XX's folkeregisteradresse.

Efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

XX har først i juli 2012 gjort indsigelse mod opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2009 og 2010. Indsigelsen er dermed ikke fremsat inden for fristen på 3 måneder i skatte­ nedslagslovens § 5, stk. 2.

Da heller ikke Ankenævnet kan dispensere fra denne frist, stadfæster Ankenævnet ATP's afgørelse.